Lloret Blau

La visita de l’Alcaldessa de Lloret de Mar

echegoyenAl març 2.003 l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Lloret de Mar, Il·lma. Sra. Lucía Echegoyen, HA VISITAT LA NOSTRA URBANITZACIÓ !!.

Se li va mostrar el deteriorament de l’asfalt produït per reparacions de fuites d’aigua i pel pas de camions d’alt tonatge que s’utilitzen en algunes noves edificacions.

Va presenciar diverses emissions de fosses sèptiques que aboquen directament a la via pública. De fet, en la data d’aquest escrit, ja s’han reparat els trencaments d’asfalt que fins ara havia fet el servei municipal d’aigües.

Ha pogut constatar el perill d’incendi que existeix a causa de la important massa forestal que tenen gran part de les parcel·les, encara no venudes o no construïdes, que limiten amb altres propietats habitades.

Se li van recordar, encara que està perfectament informada i és conscient d’això, les deficiències urbanístiques per incompliment del promotor i en què també l’Ajuntament té responsabilitat pels compromisos que ha anat contraient.

Ens va certificar la seva sensibilitat i compromís d’implicar-, posant tot el que estigui al seu abast, per solucionar els capítols pendents de Lloret Blau, fent-se ressò sobretot de la necessitat d’agilitar la xarxa de clavegueram i d’enllumenat públic en tota la urbanització.

Sense deixar de banda els temes majors: Clavegueram i enllumenat públic que són prioritaris, donarà suport i impulsarà la reparació de totes les ruptures d’asfalt que es produeixin per reparacions en la xarxa d’aigua. S’ordenarà que els propietaris donin solució a les fosses sèptiques que evacuen directament a la via pública i es vigilarà que els propietaris mantinguin les parcel·les netes de massa forestal. Evidentment no es crearà un servei de vigilància específic. S’actuarà sobre els casos que prèviament s’hagin denunciat per escrit a través de l’Entitat.