Lloret Blau

Circular informativa als propietaris

Benvolgut copropietari:

Han transcorregut més de set anys des que vam emprendre la defensa dels nostres interessos urbanístics a causa del lamentable estat en què es trobava la urbanització Lloret Blau, per la deixadesa del promotor, que no només es va despreocupar del manteniment i conservació, i això tenint en compte les quotes que anava recaptant any rere any de cada parcel·la o casa que va vendre, sinó que tampoc ha complert amb els seus deures urbanístics que preveu el pla parcial i d’aquí les deficiències urbanístiques que a poc a poc estem solucionant des de la creació de l’Entitat de Conservació Lloret Blau (UA 35).

Encara que és del teu coneixement per la informació puntual que amb la periodicitat necessària t’anem facilitant volem, a manera de resum i recordatori, reflectir els principals èxits aconseguits per l’Entitat fins ara:

 • S’ha aconseguit la inscripció definitiva de l’Entitat en el Registre d’entitats col·laboradores de l’administració, dependent de la Generalitat de Catalunya, malgrat l’oposició del promotor.
 • L’Ajuntament va intervenir la xarxa d’aigua, netejant i clorant el dipòsit general, ocupant-se del manteniment i conservació, i garantint el subministrament.
 • Així mateix l’Ajuntament va fer l’ocupació dels vials, i de les zones verdes i públiques.
 • Des de fa sis anys la recollida d’escombraries depèn del servei municipal.
 • Hem demostrat, per activa i per passiva, al promotor i l’Ajuntament que ni ens deixem manipular ni permetem que ningú jugui amb els nostres interessos.
 • S’ha col·locat un panell informatiu que facilita la localització de les propietats. També des d’aquest any hi ha un segon panell informatiu instal·lat pel propi Ajuntament en què ¡PER FI! S’esmenta a Lloret Blau com a part del municipi de Lloret de Mar.
 • Es va organitzar la recollida de trastos vells i restes vegetals.
 • Els carrers i les zones verdes es netegen i desbrossen amb la cadència necessària.
 • Amb l’asfaltat previst a realitzar en aquesta primavera, pràcticament el 90% de la urbanització gaudirà d’asfalt nou.
 • Tot i que encara, per termes legals, no s’ha aconseguit el repartiment a domicili del correu ordinari, sí el certificat, s’han instal·lat bústies a l’entrada de la urbanització, per a aquelles persones que ho han sol·licitat, en els quals diàriament el servei de correus diposita les cartes amb aquesta destinació.

VISITA DE L’ALCALDESSA A LLORET BLAU

Al març 2.003 l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Lloret de Mar, Il·lma. Sra. Lucía Echegoyen, HA VISITAT LA NOSTRA URBANITZACIÓ !.

Se li va mostrar el deteriorament de l’asfalt produït per reparacions de fuites d’aigua i pel pas de camions d’alt tonatge que s’utilitzen en algunes noves edificacions.
 
Va presenciar diverses emissions de fosses sèptiques que aboquen directament a la via pública.

S’ha pogut constatar el perill d’incendi que existeix a causa de la important massa forestal que tenen gran part de les parcel·les, encara no venudes o no construïdes, que limiten amb altres propietats habitades.

Se li van recordar, encara que està perfectament informada i és conscient d’això, les deficiències urbanístiques per incompliment del promotor i en què també l’Ajuntament té responsabilitat pels compromisos que ha anat contraient.

Ens va certificar la seva sensibilitat i compromís d’implicar-, posant tot el que estigui al seu abast, per solucionar els capítols pendents de Lloret Blau, fent-se ressò sobretot de la necessitat d’agilitar la xarxa de clavegueram i d’enllumenat públic en tota la urbanització.

Sense deixar de banda els temes majors: Clavegueram i enllumenat públic que són prioritaris, donarà suport i impulsarà la reparació de totes les ruptures d’asfalt que es produeixin per reparacions en la xarxa d’aigua. S’ordenarà que els propietaris donin solució a les fosses sèptiques que evacuen directament a la via pública i es vigilarà que els propietaris mantinguin les parcel·les netes de massa forestal. Evidentment no es crearà un servei de vigilància específic. S’actuarà sobre els casos que prèviament s’hagin denunciat per escrit a través de l’Entitat.

De fet, en la data d’aquest escrit, ja s’han reparat els trencaments d’asfalt que fins ara havia fet el servei municipal d’aigües.

L’ENTITAT AQUESTA RECONEGUDA LEGALMENT I ratificada PEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA.

La secció tercera del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, per sentència d’octubre 2.002, va desestimar el recurs del promotor en el qual s’oposava a la constitució i estatuts de l’Entitat (UA 35).

Un cop més, la justícia ens ha donat la raó desestimant els intents del promotor en la seva pretensió d’impugnar la constitució de l’Entitat i els seus estatuts.

Aquesta sentència favorable del TSJC ens legitima totalment per exigir de manera immediata, per la via executiva, el pagament del deute total que manté el promotor amb l’Entitat, per la manca de pagament de les quotes de diversos anys d’infinitat de parcel·les, el muntant ascendeix a diverses desenes de milers d’euros.

ANOTACIONS QUE GRAVEN LES FINQUES MATRIUS PROPIETAT DEL PROMOTOR

Estan vigents, i segueixen gravant les finques matrius propietat del promotor, les anotacions que el Tribunal va acordar a instàncies de l’Entitat.

Això significa que les parcel·les que els promotors estan venent des de la data de l’anotació tenen càrregues ¿Ho saben els nous compradors ?.

També aquesta és una magnífica eina de pressió, de l’Entitat davant del promotor, per aconseguir que solucioni les deficiències urbanístiques, principalment la xarxa de clavegueram i enllumenat públic.

ESCRITS ELEVATS A INSTITUCIONS PUBLIQUES

S’han enviat escrits a:

 • Delegació de Medi Ambient
 • Delegació Territorial de Sanitat de la Generalitat
 • Comissió Territorial d’Urbanisme

Sol·licitant que no es concedeixin noves llicències d’obres fins que estigui operativa la xarxa de clavegueram a causa que cada vegada són més habitatges la fossa sèptica està evacuant directament a la via pública, amb els problemes, que comporta per al col·lectiu, d’insalubritat i olors insuportables.

RESUMINT: ELS CAPÍTOLS PENDENTS, I MÉS RELLEVANTS SOBRE ELS QUE ACTUALMENT L’ENTITAT està exercint la MÀXIMA PRESSIÓ SÓN:

 • Via executiva per cobrar el deute que el promotor manté, de diversos anys d’impagaments, per import de diverses desenes de milers d’euros.
 • Vigilància intensiva per evitar que s’aixequin les anotacions registrals que graven les finques matrius propietat del promotor.
 • Escrits a l’Ajuntament denunciant habitatges les fosses sèptiques traspuen directament a la via pública.
 • Escrits a l’Ajuntament denunciant parcel·les la massa forestal representa un clar perill d’incendi, i que limiten amb parcel·les edificades.
 • Pols constant amb el promotor, i reunions amb l’Ajuntament, a fi que es doni solució urgent a la xarxa de clavegueram i enllumenat públic.
 • Generant escrits i recursos necessaris en l’intent que es paralitzi la concessió de llicències d’obres fins que la xarxa de clavegueram estigui en funcionament.

A la vista del que antecedeix, la junta rectora, ha decidit fixar la data de la preceptiva assemblea general anual al mes d’agost 2.003 o el mes de desembre 2.003, mentre que la situació plantejada per la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) i les anotacions registrals gravant les finques del promotor, ha fet possible que, per primera vegada en la història de l’entitat, el promotor estigui donant senyals de vida, encara que sigui per mediació de tercers a fi d’aconseguir un acord entre totes les parts per posar punt i final a la problemàtica de Lloret Blau.

Per l’exposat i en tant no es convoqui la referida Assemblea Ordinària, cal entendre prorrogat el pressupost ordinari, sent les quotes a satisfer les mateixes que van ser abonades en aquest concepte en l’últim exercici.
D’altra banda, sembla ser que l’Ajuntament està amb la millor predisposició, aplanant el camí, perquè aquest conflicte es resolgui definitivament amb la satisfacció d’haver assolit els nostres objectius.

És per aquest motiu, i en previsió que en les properes setmanes (la Junta ha determinat una data límit al respecte) es poguessin arribar a acords de solució de diversos dels capítols pendents, de manera que la Junta entén que és aconsellable ajornar la nostra trobada anual fins al mes d’agost ’03 o desembre ’03, en ser els períodes de màxima presència de propietaris, que entenem és imprescindible per tal de donar la legitimitat necessària a un hipotètic acord. El contrari suposaria celebrar dues assemblees aquest any, amb el trastorn que ocasionaria a tots.

LLORET BLAU A INTERNET

LA NOSTRA WEB DE LLORET BLAU, JA ESTÀ EN LA XARXA !.

Des d’ara mateix pots navegar i consultar-la en l’adreça d’Internet: www.lloretdemar-lloret.com

Com podràs comprovar el disseny i format és similar al de qualsevol mitjà de premsa, amb columnes i fotografies i amb la possibilitat d’incorporar imatges de vídeo, perquè es tracta d’INFORMAR, a tota persona que accedeixi, del que BO i “MENYS” BO , que pot trobar en l’àmbit de Lloret de Mar i més concretament a Lloret Blau.
Per exemple ja s’ha incorporat a la nostra WEB:

Aquest escrit complet i esmicolat per temes: Els comentaris de la visita de l’alcaldessa, a Lloret Blau. Les anotacions que graven les finques del promotor a efectes que els possibles compradors sàpiguen a què atenir-se. L’escrit a les diferents institucions públiques tractant de la necessitat de solucionar el problema del clavegueram i proposant solucions temporals –bloquejar noves llicències d’obres- fins que no s’executi la implantació de sanejament en l’àmbit de la urbanització.

Així mateix es poden veure imatges d’alguns habitatges que aboquen residus de les fosses sèptiques directament a la via pública; de la massa forestal que envaeix parcel·les edificades o que arriba fins el seu límit, amb perill evident d’incendi.

Es desprèn el nivell tercermundista de les urbanitzacions que no disposen de xarxa de clavegueram, ni enllumenat a les vies públiques. I així, …….. un llarg etcètera, que anirem ampliant amb les aportacions escrites que ens envieu qualsevol propietari, reservant òbviament la possibilitat de sotmetre a la conveniència de l’assemblea de propietaris la conveniència de publicació d’aquells escrits o texts procedents de propietaris que no estan al corrent de pagament o el contingut entenguem pugui ser ofensiu ja sigui per a l’entitat, qualsevol dels seus membres o tercers.

QUI TINGUI COSES A DIR, QUE HO DIGUI! QUE SIGUI UN CLAM DEL COL·LECTIU EN GENERAL !.

Alguns propietaris, en algunes ocasions, han proposat que el col·lectiu de Lloret Blau es manifesti davant de l’Ajuntament o tallant carreteres, en reivindicació de solucions a les deficiències urbanístiques.
Doncs bé AQUÍ ESTÀ LA MILLOR EINA DEL SEGLE XXI PER MANIFESTAR-SE PÚBLICAMENT !.

Podem fer que, a través del web, la nostra veu tingui l’abast que vulguem donar-li: “uns pocs”, “diversos centenars”, “milers”, o “milions” de ciutadans, del país o a nivell internacional, perquè NO ENS conformarem amb consultar NOMÉS NOSALTRES !.

Anem a facilitar que altres també ho facin. Mitjançant “links” donarem a conèixer la nostra pàgina WEB a: TOUR OPERATORS, PARTITS POLÍTICS, INSTITUCIONS PUBLIQUES, MITJANS DE COMUNICACIÓ ESCRITS, RÀDIO, TELEVISIÓ NACIONAL O AUTONÒMIQUES, Etc., perquè la consultin i triïn els temes sobre els que estiguin interessats en “clavar la dent”. SOM NOTÍCIA I MÉS GRATUÏTA PER ELLS !.

Et convidem, doncs, a un primer viatge al·lucinant per la WEB DE LLORET BLAU EL TEU WEB !.

Per no eternitzar aquest escrit, volem finalment posar-te en antecedents d’un fet que ha arribat a les orelles.

Sembla ser que algú, al seu dia empleat del promotor i actualment col·laborador del mateix, està fent campanya per accedir a la presidència de l’Entitat en la pròxima assemblea. Dret que assisteix qualsevol propietari de Lloret Blau que estigui al corrent de les seves obligacions de pagament.

El que sorprèn és que estigui demanant el vot directament en alguns habitatges, quan podria haver-ho fet en cadascuna de les assemblees generals anuals que hem celebrat, i a les que possiblement no ha assistit.

PER QUÈ ARA? SERÀ PERQUÈ COM A CONSEQÜÈNCIA DE LES NOSTRES ACCIONS HEM OBLIGAT Al PROMOTOR a rebaixar-A DISCUTIR LES PRETENSIONS DEL NOSTRE COL·LECTIU? SERÀ PERQUÈ HEM ACONSEGUIT GRAVAR LES FINQUES PROPIETAT DEL PROMOTOR, EL QUE DIFICULTA SEVA VENDA? SERÀ PERQUÈ ARA, QUE ENS ASSISTEIX LA JUSTÍCIA, ANEM A RECLAMAR A L’PROMOTOR, DE FORMA DECIDIDA I DEFINITIVA I PER VIA EXECUTIVA, DEUTE QUE TÉ AMB L’ENTITAT? SERÀ perquè pel que sembla ESTEM A LA RECTA FINAL D’ACONSEGUIR UNA VIA DE SOLUCIÓ A LA XARXA DE CLAVEGUERAM I ENLLUMENAT PÚBLIC, AMB EL CONSEQÜENT DESEMBORSO ECONÒMIC QUE EL PROMOTOR TENDRA DE FER PER ESMENAR les disfuncions URBANÍSTIQUES, a ell imputables? SERÀ PERQUÈ HA LA POSSIBILITAT QUE aconseguim IMPEDIR QUE CONCEDEIXIN NOVES LLICÈNCIES D’OBRES FINS QUE LA XARXA DE CLAVEGUERAM AQUEST EN FUNCIONAMENT? Serà perquè la WEB ARRIBA UNES DIMENSIONS EXTRAORDINÀRIES DE COMUNICACIÓ, I DEIXÉS A MOLTS AL DESCOBERT? SERÀ PERQUÈ ÉS MOLT ALT EL COST DE NETEJAR LES PARCEL·LES LA SEVA MASSA FORESTAL POSA A LA URBANITZACIÓ EN RISC D’INCENDI?.

I així podríem continuar amb un llarguíssim SERÀ PER, ………? SERÀ PER, ………..?

És evident que el que hem aconseguit fins ara I EL QUE SEGUIREM ACONSEGUINT !, ha estat per la ferma voluntat de la major part del col·lectiu de Lloret Blau, que any rere any ha anat confiant la gestió en l’actual junta rectora i que cal dir: HA ESTAT, ÉS, I CONTINUARÀ SENT incorruptible !.

Pots imaginar el que hauria estat de la teva patrimoni de Lloret Blau, en mans d’una junta corrupta, que hagués adoptat la postura i defensa del promotor, en lloc de defensar, com s’està fent, al col·lectiu de propietaris en les seves justes pretensions i reivindicacions ?.

Qualsevol junta podria pactar amb el diable i enterrar les il·lusions del col·lectiu que amb tant d’esforç i sacrifici ha aconseguit destinar els seus estalvis en un bé per al seu propi gaudi i el dels seus.

L’escenari és simple: TOT EL QUE AQUESTA PENDENT, I QUE HEM ENUNCIAT repetidament EN AQUEST ESCRIT, pot enfonsar de cop SI EL PODER DE DECISIÓ recaigués EN PERSONES QUE PODEN ESTAR BUSCANT, PRESUMPTAMENT, EL LUCRE PROPI O DE TERCERS sense importar EL FUTUR DE LLORET BLAU.

PEL CONTRARI TOT arribarà a FELIÇ PORT, COM HA ESTAT FINS ARA, SI LA JUNTA ACTUAL O QUALSEVOL ALTRA QUE LA SUBSTITUEIXI PERÒ QUE NO ESTIGUI viciada PER LA SEVA RELACIÓ AMB EL PROMOTOR SEGUEIX DECIDINT I GESTIONANT COM SEMPRE HO HA FET: AMB HONRADESA I DEFENSANT ELS INTERESSOS DEL COL·LECTIU, QUE EN DEFINITIVA SÓN ELS QUE EL PROPI COL·LECTIU VOL, HA DECIDIT, I VOTAT.

Només per aquest motiu i no cap altre, recorda que la tasca de tota junta rectora és absolutament altruista, així ha estat en el nostre cas i per tant, serà molt important i imprescindible que la propera assemblea general, que celebrarem a l’agost o al desembre, estigui molt concorreguda per tal que així segueixi sent.

SERÀ NECESSARI que assisteixis PERQUÈ DECIDEIXIS, COM CADA ANY, EN quines MANS VOLS DIPOSITAR LA DEFENSA DEL TEU PATRIMONI !.

Si no, és a dir, en el cas que no poguessis assistir, podràs delegar el teu vot, per escrit, en la persona que vulguis que et representi.

La delegació de vot, anirà inclosa amb la documentació de la convocatòria que oportunament t’enviarem per correu i allà t’indicarem l’adreça on has d’enviar. Aquest document, amb data, especificarà clarament que anul·la i substitueix qualsevol delegació de vot que haguessis fet amb anterioritat.

Recorda: QUI T’HA ENGANYAT UN COP, HO FARÀ SEMPRE !, i aquesta vegada va poder ser quan vas donar la paga i senyal, o quan vas signar l’escriptura de la teva propietat i posteriorment, amb sorpresa i estupor, vas poder comprovar que el que et van prometre i “van vendre” no es correspon en absolut amb la realitat.

Fins llavors, rep el nostre més cordial salutació.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Descarregar [27.43 KB]